این سری از آموزشهای ایرگان آکادمی از سایت پیرامیدایر، یکی از معتبر ترین مراجع تفنگ بادی به زبان انگلیسی میباشد.