برای محاسبه قدرت تفنگ، سرعت و وزن ساچمه را وارد نمایید