تپانچه ها و تفنگهایی که با یک دست نگه داشته می شوند در این دسته بندی قرار میگیرند.

نمایش یک نتیجه