آکادمی تفنگ بادی (زبان انگلیسی)

این سری از آموزشهای ایرگان آکادمی از سایت پیرامیدایر، یکی از معتبر ترین مراجع تفنگ بادی به زبان انگلیسی میباشد.

۱۳۹۶/۰۸/۰۲

آکادمی تفنگ بادی قسمت ۱ – معرفی تفنگ بادی های کمرشکن

۱۳۹۶/۰۸/۰۲

آکادمی تفنگ بادی قسمت ۲ – عملکرد تفنگ های گازی Co2

۱۳۹۶/۰۸/۰۲

آکادمی تفنگ بادی قسمت ۳ – تفنگ های چند پمپی

۱۳۹۶/۰۸/۰۲

آکادمی تفنگ بادی قسمت ۴ – انواع شکل ساچمه تفنگ بادی

۱۳۹۶/۰۸/۰۲

آکادمی تفنگ بادی قسمت ۵ – تفنگ بادی تک پمپی

۱۳۹۶/۰۸/۰۲

آکادمی تفنگ بادی قسمت ۶ – تفنگ های بادی بغل بازشو

۱۳۹۶/۰۸/۰۲

آکادمی تفنگ بادی قسمت ۷ – معرفی مگسک

۱۳۹۶/۰۸/۰۲

آکادمی تفنگ بادی قسمت ۸ – روش تنظیم مگسک های تفنگ

۱۳۹۶/۰۸/۰۲

آکادمی تفنگ بادی قسمت ۹ – معرفی تفنگ های PCP

۱۳۹۶/۰۸/۰۲

آکادمی تفنگ بادی قسمت ۱۰ – تلنبه های دستی فشار قوی

۱۳۹۶/۰۸/۰۲

آکادمی تفنگ بادی قسمت ۱۱ – دوربین – رتیکل